Etický kódex

Etický kódex

  1. Úvod
  2. Etický kódex

Etický kódex 

Spoločnosti skupiny MSM GROUP dodržiavajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie štandardy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti. Očakávame dodržiavanie štandardov etického a čestného podnikania aj od svojich obchodných partnerov a netolerujeme žiadne formy korupcie, resp. iné porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Skupina prijala Etický kódex MSM GROUP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania sa jej zamestnancov, v ktorých sa odzrkadľujú základné hodnoty spoločnosti. Etický kodex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Uplatňovanie princípov definovaných v Etickom kódexe, Compliance programe a hodnôt spoločnosti všetkými zamestnancami je neoddeliteľnou súčasťou transparentného výkonu obchodnej činnosti spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalšími relevantnými normami a štandardmi a jej spoločenskej zodpovednosti. 

Etický kódex MSM GROUP stanovuje, okrem iného, aj pravidlá vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a štátnymi a verejnými inštitúciami. Spätnú väzbu o dodržiavaní princípov stanovených Etickým kódexom, ako aj podnety zamestnancov týkajúce sa protispoločenskej činnosti, zabezpečuje 24 hodín denne Etická linka MSM.

Tieto princípy  upravujú  viacero oblastí

Základné princípy správania sa zamestnanca

Zamestnanec spoločností skupiny MSM GROUP vykonáva svoju prácu a úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi zamestnávateľa, svojím popisom pracovných činností a v súlade so záujmami zamestnávateľa. Zamestnanec spoločností skupiny MSM GROUP nikdy nekoná v strete záujmov.

Nepripúšťame diskriminačné správanie a vytvárame spravodlivé pracovné podmienky

Zaručujeme rovnosť príležitostí, bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov sú pre nás prioritou.

Bojujeme proti korupcii

Dôsledne odmietame a zakazuje sa akékoľvek korupčné konanie svojich zamestnancov, netolerujeme uvedené správanie a  prostredníctvom Compliance preverujeme, či sa v súvislosti s externými partnermi spoločností skupiny MSM GROUP vyskytujú preukázané korupčné prípady a berieme  to do úvahy pri obchodných rozhodnutiach.

Dary a iné výhody

Zamestnanec spoločností skupiny MSM GROUP nikdy nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh sa dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislostí pri jeho rozhodovaní v akejkoľvek veci.

Sponzoring

Zakazuje sa poskytovanie sponzorských darov, ktoré sú účelovo viazané na akúkoľvek obchodnú príležitosť vo verejnom či súkromnom sektore. Účelom sponzoringu zo strany spoločností skupiny MSM GROUP je podpora vzdelania (najmä technického), podpora športu, kultúry či neziskového sektora, a to najmä v regióne, kde spoločnosti skupiny MSM GROUP pôsobia.

Predchádzame praniu peňazí,  riadime sa pravidlami pre export a import a compliance programom

Obozretné podnikanie má prednosť pred ziskom. Vynakladáme veľké úsilie na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Dodržiavame zásady „Poznaj svojho klienta – KYC“ a uskutočňujeme obchody iba s dôveryhodnými obchodnými partnermi, ktorých príjmy pochádzajú z legitímnych zdrojov, v zmysle pravidiel stanovených Compliance programom skupiny MSM GROUP.

Ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si eventuálne dopady nášho podnikania na životné prostredie, preto sa snažíme o jeho ochranu. Uprednostňujeme technológie šetrné k životnému prostrediu, nezapájame sa do projektov, ktoré ho ohrozujú a pri výbere dodávateľov skúmame ekologický vplyv ich produktov a služieb.

Kontrola, dodržiavanie etických pravidiel a možnosť podať podnety

V prípade odôvodneného podozrenia z konania, ktoré je hrubo neetické, narušujúce bezpečnosť práce, ochranu životného prostredia či poškodzujúce povesť spoločností skupiny spoločností MSM GROUP, má  zamestnanec možnosť takéto situácie  nahlásiť prostredníctvom etickej linky MSM GROUP.

 

Etická linka spoločnosti MSM GROUP s.r.o., predstavuje účinný nástroj a dôveryhodný spôsob, ktorý slúži pre oznamovateľov na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti.
Postup podania a preverovania oznámenia je definovaný vo vydanej organizačnej smernici a v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie.
MSM GROUP zriadila pre zamestnancov spoločností skupiny, ale aj pre tretie osoby, ktoré by sa stali svedkami porušenia vyššie uvedených pravidiel, nasledovné možnosti na podanie podnetu:

CSG kanál:
nahranie telefonického odkazu na čísle: (+420) 733 678 454
zaslanie podnetu na e-mail: etika@czechoslovakgroup.cz

MSM kanál:
elektronickou poštou denne cez kontaktný formulár
písomne na adresu spoločnosti: MSM Services, s.r.o., v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, podnet pre MOO“. Nad adresu spoločnosti uviesť meno Manažéra ochrany a obrany MSM Services, s.r.o. (Compliance)
ústne: Manažérovi ochrany a obrany MSM Services, s.r.o. (Compliance) do záznamu
na e-mail: etika@msm.sk
do schránky s označením „Podnety“, ktorá je umiestnená vo vestibule spoločnosti MSM Services, s.r.o., budova 100

Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa.