Dokumenty

Dokumenty

  1. Úvod
  2. Dokumenty

Dokumenty

Informovanie širokej verejnosti

 

Všeobecno-technické podmienky upravujúce kritéria vstupu a pohybu osôb a motorových vozidiel v areáli ZVS holding, a.s.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

 

Všeobecné obchodné podmienky pre ​nákup

 

Prevencia závažných priemyselných havárií

Povinnosťou každého prevádzkovateľa podniku zaradeného podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií je informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá prípadnou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH).

 

Lokálna distribučná sieť ZVS holding, a.s.

Dodávka plynu

Štandardy kvality

 

Miestna distribučná sústava ZVS Holding a. s.

 

Prepravné poriadky

 

Certifikácia

 

ISO dokumentácia MSM Services

ISO dokumentácia MSM Export

ISO dokumentácia MSM Martin

ISO dokumentácia ZVS holding

ISO dokumentácia ZVS Impex

ISO dokumentácia VOP Nováky

Licenčné konanie

MSM GROUP sa pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu riadi Zákonom č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, ktorý v Slovenskej republike upravuje podmienky a kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/392/20191201

https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/zahranicny-obchod-vyrobky-obranneho-priemyslu?csrt=7387891762195297579

V zmysle uvedeného zákona MSM GROUP vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v rozhodnutí ministerstva hospodárstva, vydanom ako licencia na dovoz alebo na vývoz výrobkov obranného priemyslu.

Ministerstvo hospodárstva udeľuje licenciu samostatne na každý obchodný prípad, a to po jeho dôkladnom posúdení a súhlasnom vyjadrení ministerstva zahraničných vecí, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, s dôrazom na platné medzinárodné sankcie upravujúce zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu.

https://www.mzv.sk/diplomacia/temy/medzinarodne-sankcie

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0

https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/TARICSK/Measure_B.aspx